Elektronisch - .:TBM ELECTRO:.- ELECTRONICS & COMPUTER ENGINEERING

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Elektronisch

Conditie

Algemeenheid
Het bedrijf TBM ELECTRO is de eigenaar van de website www.tbmelectro.com.
TBM ELECTRO biedt haar klanten een repair service voor elk merk van computers.
De reparatie aanbod is beperkt tot producten waarvan de waarborg is verlopen .
Het geldt alleen voor de hardware en / of onderdelen ( van hardware) , met uitzondering van reparaties voor software ( software) .
De toekenning van reparaties door TBM ELECTRO is beperkt tot klanten die verblijven op het Belgisch grondgebied en op het Europese grondgebied , met uitsluiting van enig ander gebied.De reparatie service omvat de volgende diensten :
1.Estimatie van de kosten bij reparatie .
2.Diagnostic en vestiging van een schatting.
3.Interventie en vervanging van originele onderdelen .
4.Kuisen van de gerepareerde product .
Anders gezegd heeft de klant het recht om in zijn eentje het product in de ateliers van TBM ELECTRO te brengen en/of hem terug halen , of laat het op zijn kosten door de vervoerder van TBM ELECTRO brengen.
Elk dossieropening bij TBM ELECTRO voor reparatie vereist overleg en voorafgaande onherroepelijke aanvaarding van de inhoud van de Algemene Voorwaarden. Voor de aanvaarding is er geen nood aan handgeschreven handtekening van de klant. De klant erkend dat er geen schriftelijke handtekening is verwacht van hem. De elektronische handtekening is voldoende. De klant krijgt de mogelijkheid om zijn condities te bewaren en te maken, wetend dat hij enig verantwoordelijk is bij het bewaren en maken van zijn condities. Deze Algemene reparatie kunnen gevoelig zijn voor veranderingen op elk moment en zonder kennisgeving van TBM ELECTRO. In dit geval zullen de omstandigheden die van kracht zijn op de website op de datum van de opening van het dossier bij de opdrachtgever gelden.

Integraliteit
Deze reparatie voorwarden zeggen meer over de integraliteit van rechten en plichten van de klant. Het is bepaald dat elke voorwaarde in strijd met de Algemene Voorwaarden van reparatie gesteld door de opdrachtgever , in welk medium dan ook , vervalt tegen TBM ELECTRO, ongeacht de tijd waarin hij het leert. TBM ELECTRO engageert zich op zijn verplichtingen van voorwaarden voor de reparaties.

ONDERWERP
Deze voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de respectieve klant en de dienstverlener te omschrijven als onderdeel van de reparatie aangeboden door TBM ELECTRO .

REGISTRATIE - FILE OPENING
Elke klant die wil profiteren van de reparatieservice van TBM ELECTRO moet eerst en absoluut een registratie ondernemen op de website van TBM Electro met een identifier beschermd door een door de klant gekozen wachtwoord die te voldoen zijn aan de veiligheidsvoorschriften van TBM ELECTRO. Alleen klanten herkend en geïdentificeerd door de ELECTRO TBM computersysteem hebben de mogelijkheid om een map te openen.

Het openen van een bestand gebeurd door het invoeren van het serialnummer bevestigd aan het te repareren, waarbij de exacte identiteit van de contractuele materiaal wordt gemaakt.

PRIJZEN
De prijzen zijn in euro's. Ze zijn slechts geldig gedurende de geldigheidsduur van de schatting gemaakt door TBM ELECTRO. De prijzen zijn inclusief BTW van toepassing  op de datum van de oprichting van de schatting en elke verandering in het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde zal worden weerspiegeld in de prijs van de dienst.


NON GEDEELTELIJKE VALIDATIE
In het geval dat een van de bepalingen van het contract nietig op geen enkele manier worden verklaard , zou het ongeschreven geacht aijn en zou niet leiden tot de nietigheid van de overige bepalingen.


Diagnose en reparatie schatting
Na ontvangst van het product in zijn werkplaatsen TBM ELECTRO voert een volledige diagnose ervan . Dan wordt van deze diagnose ,een gedetailleerde schatting gemaakt en gecodeerd aan de klant. Deze schatting heeft contractuele waarde voor zowel  TBM ELECTRO als voor de klant. Zijn geldigheid mag niet meer dan 30 dagen na de bekendmaking ervan duren. Merk op dat de schatting kan afwijken van de schatting die eerder door TBM ELECTRO werd gemaakt.
1 - Aanvaarding van het schatting:
de klant accepteert de schatting .
Deze aanvaarding moet altijd schieden binnen 30 dagen na de datum van publicatie , anders kan TBM ELECTRO oordelen dat de schatting wordt geweigerd .
Deze "klik" is de moeite waard, ondertekening en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud en de klant drijft het begin van de interventie van TBM ELECTRO volgens specificatie.
2. weigering van de schatting
TBM ELECTRO beschouwd dat een klant die zijn schatting niet heeft aanvaard hem eigenlijk weigert. De klant zal dan voldoen binnen 60 dagen na de oprichting van de schatting , een forfaitair bedrag van 60 euro, een essentiële voorwaarde voor de terugkeer van zijn product.
In het geval van niet- event / stilte van de klant tijdens de geldigheidsduur van de schatting ( 30 dagen ) , TBM ELECTRO stuur dan een e-mail naar de contact adres van de klant om zijn beslissing te (communiceren aanvaarden of te weigeren.)
Indien de klant stil blijft binnen 48 uur na het versturen van de brief , TBM ELECTRO stuur een herinnerings e-mail naar de klant. Indien de klant zich nog steeds niet manifesteert binnen 48 uur na ontvangst van de tweede brief , TBM ELECTRO stuur een laatste e-mail aan de klant die aangeeft dat het product gedurende een periode van drie maanden in beschikking wordt gesteld tegen een afkoopsom van € 60 . Bij het ontbreken van feedback van klanten aan het einde van deze periode van 3 maanden , wordt geadviseerd dat TBM ELECTRO vrij is over het beheren van het product, dat laatste wordt beschouwd als permanent verlaten door de klant. In ieder geval , elk product ter beschikking van de klant gedurende de periode van 3 maanden zal worden terugbetaald worden alleen als de klant betaalt het bedrag van de kosten van kinderopvang wat neerkomt op een bedrag van € 1 per dag  na vertraging van het versturen van informatie via e – mail over verstrekking door TBM ELECTRO .

RECHT OP WEIGERING HERSTELLEN
Klant erkent en gaat ermee akkoord dat TBM ELECTRO behoudt zich uitdrukkelijk het recht om te weigeren om de reparatie van een aantal modellen ondersteunen .. In dit geval wordt de klant een melding wanneer het bestand wordt geopend en in ieder geval vóór het verwijderen van het product door TBM ELECTRO.
TBM
ELECTRO zal dan de mogelijkheid hebben om de klant bieden om zichzelf te vervoeren, zijn enige kans product tot zijn workshops en pak deze toen gerepareerd in dezelfde omstandigheden.
TBM ELECTRO behoudt zich ook het recht om te weigeren om een p
roduct, zelfs na de aanvaarding van de offerte door de klant en de ontvangst van het product in de workshops de TBM ELECTRO Service, indien zij meent dat elke onregelmatigheid met betrekking tot het aantal series, of als het product gemodificeerd op enigerlei wijze, zodat het niet meer voldoet aan het oorspronkelijke ontwerp.
In meer algemene zin kan TBM ELECTRO in ieder geval weigeren een product te repareren en haar enige verplichting is beperkt tot de reden om de afnemer.

Schatting van de kosten van reparaties
Bij het openen van het bestand , wordt de klant gevraagd via de interface van de website TBM ELECTRO een beschrijving te maken die zo nauwkeurig mogelijk moet zijn over de storing of defect dat zijn product raakt . Uit deze informatie kan TBM ELECTRO terug naar de klant een schatting van de reparatiekosten zenden . Wetend dat deze schatting bedoeld is om de klant ondersteuning te bieden in zijn beslissing om al dan niet om zijn product te repareren . Die overeenkomstig Klant erkent en stemt ermee dat de schatting is gemaakt zonder vooroordelen, het wordt gegeven als een voorbeeld , en daarom heeft geen contractuele waarde en kan nooit ingelaten worden aan TBM ELECTRO .

INTERVENTIE
1 – te vervangen onderdelen:
Originele onderdelen die gebruikt worden door TBM ELECTRO om producten te repareren kunnen nieuw of gereviseerd zijn. Deze hebben dezelfde kenmerken als nieuwe onderdelen . Defecte vervangde onderdelen tijdens de ingreep zullen niet worden teruggegeven aan de klant , tenzij hij een schriftelijk verzoek stuurt aan TBM ELECTRO ten laatste op het moment van de aanvaarding van de schatting . In dit geval zullen de vervangde onderdelen worden aan de klant per aangetekende brief verstuurd wordeb  met ontvangstbewijs . De klant moet eerst een bedrag betalen van 45 euro voor de kosten van de behandeling .
2 - tijd :
TBM ELECTRO zal het product binnen een termijn van 21 werkdagen herstellen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het product in zijn workshops. TBM ELECTRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vertraging die betrokken is in de weg of retourtransport . Meer in het algemeen zou de verantwoordelijkheid van TBM ELECTRO niet worden gepleegd in geval van overmacht .
3 - Waarborg / uitvoeringsmodaliteiten van de waarborg:
TBM ELECTRO verbindt zich ertoe een kwaliteits reparatie uit te voeren in overeenstemming met de normen .
TBM ELECTRO reparaties onder waarborg voor een periode van 3 maanden vanaf de datum van de interventie.
Dus in geval van storing op een vervangde stuk door TBM ELECTRO binnen deze periode van 3 maanden , en indien dit disfunctie komt van de oorzaak die de klant motiveerde TBM ELECTRO zorgt voor het herstel van de onderedeel die onder waarborg is.In het geval dat TBM ELECTRO vindt dat aan deze voorwaarden niet wordt voldaan , zal er een nieuwe schatting aan de klant worden gemaakt , die , als hij het herstelling niet accepteerd zal er moeten een forfaitair bedrag van € 60  betalaald worden, mits dwingende terugkeer van haar product. TBM ELECTRO informeert haar klanten dat er geen steun in het kader van de garantie worden aanvaard in geval van oneigenlijk gebruik of het hanteren van de klant , of in geval van een storing van een overmacht.

Elk verzoek voor steun in het kader van de waarborg van een reparatie moet schriftelijk gebeuren bij TBM ELECTRO en op tijd. De klant moet aan zijn aanvraag een kopie van haar interventie factuur hechten. Hij zal stoornissen moeten detailleren en het verkrijgen van een terugkeer van TBM ELECTRO, in de vorm van een getal.
Niet inslagen om dit procedure strikt te volgen , wordt geen enkele waarborg gegeven aan de klant.


Retentierecht / zorgkosten
Tegen het einde van de interventie , TBM ELECTRO stuur dan een e-mail naar de contact adres van de klant om hen te informeren dat hun product is gerepareerd en moet hij de prijs van de dienst betalen. In geval van niet - betaling of van de stilte klant binnen de 48 uur na het versturen van de brief , TBM ELECTRO stuur een herinnering e-mail naar de klant. Als de betaling nog niet binnen 48 uur na ontvangst van de tweede brief of bij het ontbreken van een reactie van de klant, TBM ELECTRO stuur een laatste e-mail aan de klant die aangeeft dat het product gerepareerd is, wordt hij ter beschikking gesteld voor een periode van drie maanden, tegen een betaling van het bedrag van zijn factuur.
Bij gebreke van betaling van de factuur of reactie van de klant aan het einde van deze periode van 3 maanden, wordt geadviseerd dat TBM ELECTRO vrij te ontdoen is van het product, de laatste wordt beschouwd als permanent verlaten door de klant.
In ieder geval, elk product ter beschikking van de klant die tijdens de periode van 3 maanden niet zullen  worden geretourneerd tenzij de dubbele voorwaarde dat de klant betaalt het volledige bedrag van hun rekening, en de hoeveelheid zorg kosten van een bedrag van 1 euro per dag van vertraging na het versturen van de e-mail die te voorzien is van alle informatie van en door TBM ELECTRO

ARTIKEL BEVOEGDHEDEN
Alle geschillen die tijdens de uitvoering van deze overeenkomst tussen partijen mogen ontstaan ​​zullen worden ingediend , bij gebreke van een minnelijke schikking , de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter binnen het rechtsgebied van het Brusselse Hof van Beroep , exclusief niet -trading individuen en waarvoor de toerekening regels gelden .


TOEPASSELIJK RECHT
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht . Dit geldt voor de regels fonds ende regels van de vorm. In geval van een geschil of claim , moet de klant eerst contact opnemen met TBM ELECTRO voor een minnelijke schikking .


TITEL
In geval van problemen in interpretatie tussen de titels aan het hoofd van clausules , en elk van de bepalingen worden de titels onbestaande verklaard.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu